Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

udelený v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Údaje o prevádzkovateľovi

Názov: Malý šéfkuchár bez čapice O.Z.

IČO: 42113784

DIČ: 2022399555

Sídlo: Pod kopcom 3584/34, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika

zapísaným v registri občianskych združení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, pod registračným číslom VVS/1-900/90-30208


Štatutárny orgán prevádzkovateľa (alebo osoba oprávnená konať v jeho mene):
Bc. Jaroslava Kreškóciová, predseda občianskeho združenia

Zoznam (rozsah) osobných údajov
Fyzické osoby – meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa doručenia tovaru, telefónne číslo, emailová adresa.

  • Právnické osoby – názov spoločnosti, sídlo, IČO, DIČ, adresa doručenia tovaru, telefónne číslo, emailová adresa.

Účel spracúvania osobných údajov
Osobné údaje špecifikované v bode 3 tohto súhlasu (ďalej len „osobné údaje“) spracúva prevádzkovateľ v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na nasledovné účely:
a) plnenia spotrebiteľskej zmluvy uzavretej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, 
b) plnenia zmluvy o dielo uzavretej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou a
Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy a zmluvy o dielo poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam.

Čas platnosti súhlasu
Súhlas na spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia sa spotrebiteľskej zmluvy a zmluvy o dielo sa udeľuje na dobu určitú, pričom zaniká dňom skončenia zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom. Zákonom stanovené povinnosti prevádzkovateľa archivovať údaje zo spotrebiteľskej zmluvy a zo zmluvy o dielo týmto nie sú dotknuté. 

Súhlas na spracúvanie osobných údajov za účelom zasielania elektronického spravodajcu sa udeľuje na dobu určitú a to na 3 roky od udelenia súhlasu.

Poučenie dotknutej osoby ohľadne podmienok poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov. 

Dotknutá osoba je oboznámená s identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi prevádzkovateľa a s účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj s právnym základom spracúvania osobných údajov. Zároveň je dotknutá osoba poučená o:
a) dobe uchovávania osobných údajov
b) práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby
c) práve na opravu osobných údajov
d) práve na vymazanie osobných údajov
e) práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov 
f) práve namietať spracúvanie osobných údajov
g) práve na prenosnosť osobných údajov
h) práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať
ch) práve podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov 
i) o tom, že poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, že ako dotknutá osoba som povinný poskytnúť osobné údaje a o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov
j) o tom, že neexistuje aizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania


Dotknutá osoba vyhlasuje, že je riadne informovaná o tom, že má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Toto odvolanie súhlasu však nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila a to buď elektronicky zaslaním odvolania súhlasu na email prevádzkovateľa: jarka@zeleninkovesialenstvo.sk alebo doručením písomného odvolania súhlasu na adresu sídla prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že súhlasí so spracovaním osobných údajov na vyššie uvedené účely (plnenie spotrebiteľskej zmluvy a zmluvy o dielo a zasielanie elektronického spravodajcu) a súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov poskytla slobodne, jasne a zrozumiteľne.

V Nových Zámkoch, dňa 01.11.2020