Srdiečková škôlka

Ranné detstvo je kľúčové pre formovanie návykov a postojov dieťaťa na celý život. Podľa celosvetovej medzinárodnej organizácie pre predprimárne vzdelávanie OMEP – Organisation Mondiale pour L’Éducation Préscolaire, sú to všetky deti od 0 do 8 rokov. V tomto období je dôležité rozvíjať zdravé návyky, ktoré sa v priebehu času menia na zvyky. Dôležitú rolu v živote človeka hrá pochopenie seba samého, spolupatričnosť, tolerancia, diverzita a akceptácia rôznorodosti života.

Celoročný projekt: „Srdiečková škôlka“ sa zameriava na prevenciu duševného a fyzického zdravia detí v materských školách. Primárne podporuje výchovu k tolerancii, porozumenie inakosti, podpore dobra a pomoci iným, formou pozitívneho zážitku detí
a učiteliek v materskej škole.

Hlavný cieľ projektu:
  • prevencia duševného a fyzického zdravia detí v rannom veku
  • pozitívna psychológia formou zážitkového vzdelávania